ZingUp
Tạo _JAR - ZingUp.Net
Nhập link trực tiếp của file .JAR để tạo _JAR, bạn có thể download mà không cần dùng tới Ucweb:

- ZingUp.Net
Free File Hosting | Google +

ZingUp.Net © 2013